71 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2017)