Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản

Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giám sát việc sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản năm 2017.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn giám sát tại 03 huyện Trảng Bàng, Gò Dầu và Thành phố Tây Ninh; giám sát thực tế tại 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, thủy sản.

Nội dung giám sát việc thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Trong đó, tập trung vào các nội dung:

– Việc chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc đăng ký xây dựng cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn các xã nông thôn mới và dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới

Kết quả, qua giám sát đa số các đơn vị chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản; đồng thời phát hiện và kịp thời nhắc nhỡ các cơ sở kinh doanh còn thiếu sót.

Thùy Trang