LĨNH VỰC QUẢN LÝ
ĐỊNH HƯỚNG
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 05 HD/HĐĐ 02/12/2019

Hướng dẫn tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”

 

Số 09/DHSHCD 28/09/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 10 năm 2017

Số 08/DHSHCD 30/08/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 9 năm 2017

Số 07/DHSHCD 28/07/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 năm 2017

Số 06/DHSHCD 29/06/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 7 năm 2017

Số 05/DHSHCD 31/05/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 6 năm 2017

Số 04/DHSHCD 03/05/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 5 năm 2017

Số 03/DHSHCD 03/04/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 4 năm 2017

Số 02/DHSHCD 03/03/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 3 năm 2017

Số 01/DHSHCD 01/01/2017

Định hướng sinh hoạt Đoàn tháng 1,2 năm 2017

Pages:12
WordPress Image Lightbox Plugin