Văn bản – Tài liệu – Tỉnh Đoàn Tây Ninh


LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 17/08/2018

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

số 194-BC/TĐTN-VP 14/08/2018

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tháng 8/2018

số 19-KHPH/ĐTN-SLĐTB&XH 10/08/2018

KHPH giám sát việc thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg, ngày 31/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

số 190-BC/TĐTN-BTG 13/08/2018

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI,Nghị quyết Đại hội đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

số 678-CV/TĐTN-BTG 13/08/2018

V/V tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai  thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

số 06-HD/TĐTN-VP 09/08/2018

Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022

số 672-CV/TĐTN-VP 09/08/2018

V/V họp Giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quý III năm 2018

số 671-CV/TĐTN-VP 09/08/2018

V/V đẩy mạnh triển khai chủ đề và chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Số 04 CTRPH/UBH-VP.UBND 03/08/2018

Chương trình phối hợp tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2022

số 186-BC/TĐTN-ĐKTHTN 07/08/2018

Báo cáo kết quả hoạt động Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh-năm 2018

Pages:123456212223
WordPress Image Lightbox Plugin