Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 – 04/10/2020)

Thực hiện Hướng dẫn số 149-HD/BTGTU, ngày 24/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Hướng dẫn tuyên truyền 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 – 04/10/2020) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tố Hữu và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Tố Hữu

Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu; nêu bật vai trò và những đóng góp nổi bật của đồng chí Tố Hữu đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng – văn hóa của Ðảng, nhất là đối với việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nền thơ ca Việt Nam. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của đồng chí Tố Hữu – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 – 04/10/2020) Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn xin gửi toàn văn đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn đến các cấp bộ Đoàn để tuyên truyền rộng rãi trong sinh hoạt Chi đoàn.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 – 04/10/2020).