Tỉnh Đoàn Tây Ninh triển khai thực hiện chủ trương 1+2

     Trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản để định hướng việc đi cơ sở thực hiện chủ trương 1+2 của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện giai đoạn 2018 – 2022, trong đó quy định rõ các đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, tỉnh đều phải thực hiện chủ trương 1+2, đảm bảo mỗi đồng chí phải thực hiện tối thiểu 60 ngày. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Tỉnh đoàn được tham gia thực tế các hoạt động tại cơ sở, có thời gian rèn luyện, học tập, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho bản thân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất cử 02 đồng chí cán bộ đoàn cấp tỉnh về cơ sở trong năm 2018.

Triển khai chủ trương 1+2 cho các đồng chí cán bộ đoàn

     Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng nội dung đi cơ sở bao gồm: Theo chuyên đề: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động của Đoàn cấp tỉnh tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động của cấp mình; kiểm tra, giám sát: Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt các chi đoàn.

     Việc triển khai thực hiện chủ trương 1+2 nhằm giúp tổ chức Đoàn cấp tỉnh nắm bắt tình hình và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn ở cơ sở để bổ sung căn cứ cho việc xây dựng các chủ trương công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

     Để thực hiện có hiệu quả chủ trương này, trong các buổi họp giao ban cơ quan, họp trưởng phó ban định kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo ban phải báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả đi trong tuần, tháng của các thành viên trong ban, đề xuất các ý kiến, kiến nghị để thực hiện tốt hơn chủ trương trong thời gian tới, đồng thời xem chế độ đi công tác cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn