Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Tỉnh đoàn Tây Ninh.

     Tuổi trẻ Tây Ninh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đaọ đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

     Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 352-KH/TĐTN-BTG, ngày 09/6/2017 về việc “Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhằm chỉ rõ 10 biểu hiện suy thoái của Đoàn thanh niên trên cơ sở 27 biểu hiện được chỉ ra trong Nghị quyết TW4, đồng thời chỉ đạo tập thể, cá nhân cán bộ đoàn các cấp hàng năm phải tiến hành kiểm điểm theo 10 nội dung trên, qua đó kịp thời định hướng nội dung rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho cán bộ đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Ron – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh báo cáo về Chuyên đề.

     Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Đảng ủy Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của toàn bộ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh và mời báo cáo viên là đồng chi Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh triển khai. Sau khi học tập có tổ chức đánh giá và viết bài thu hoạch của từng học viên.

     Để cụ thể hóa Kế hoạch số 352, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TĐTN-TCKT, ngày 23/4/2018 về “Thực hiện một số giải pháp khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4”; trong đó chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm của tập thể BTV Tỉnh đoàn năm 2017, đồng thời đề ra các nhóm giải pháp khắc phục. Ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban chuyên môn trong nội dung họp định kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, lối sống, kịp thời khắc phục những hạn chế mới phát sinh.

     Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Tỉnh đoàn lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan, các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký các giải pháp cá nhân để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4; tiến hành kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên trong các phiên họp cơ quan, chi bộ và sinh hoạt chi đoàn. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã triển khai bảng thông tin 27 biểu hiện suy thoái và gắn tại cơ quan Tỉnh đoàn, các đơn vị trực thuộc để nhắc nhở mỗi đồng chí cán bộ đoàn hàng ngày luôn tự rèn luyện bản thân, không vi phạm các biểu hiện suy thoái.

     Để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đi vào cuộc sống, Ban thường vụ Tỉnh đoàn xác định và yêu cầu các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn và cán bộ công chức cơ quan Tỉnh đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết. Cần tập trung chú trọng việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế, gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đưa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, giám sát cán bộ, đoàn viên thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên  phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu, kiên trì thực hiện Nghị quyết.

Đoàn Hồng – Ban TCKT Tỉnh đoàn