GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của tỉnh đoàn:

         Tổ chức bộ máy Tỉnh đoàn bao gồm hai khối: cơ quan chuyên trách gồm 05 ban, 01 văn phòng; 03 đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

         Cơ quan chuyên trách:                        

 • Ban Tuyên giáo.
 • Ban Tổ chức – kiểm tra
 • Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị.
 • Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.
 • Ban Thanh thiếu nhi – Trường học.
 • Văn phòng.

          Đơn vị trực thuộc:

         + Đơn vị sự nghiệp

 • Trường đoàn tỉnh Tây Ninh.
 • Trung tâm học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh (được sáp nhập từ 02 đơn vị Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh và Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh vào năm 2012).

         + Đơn vị doanh nghiệp

 • Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh.
 1. Thông tin về hệ thống tổ chức Đoàn và số liệu về đoàn viên, thanh niên được tập hợp.

   – Hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh có 03 cấp gồm:

  + Cấp tỉnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh.

         + Cấp huyện và tương đương: gồm 20 đơn vị có 9 Huyện – Thành đoàn; 03 đơn vị Khối LLVT; 04 đơn vị Khối Công nhân viên chức; 04 Đoàn trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc tỉnh (là Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở)

         + Cấp cơ sở: 95 đơn vị Đoàn cấp xã, phường, thị trấn và 240 đơn vị(140 chi đoàn cơ sở và 96 đoàn cơ sở trực thuộc huyện, tương đương) Đoàn tương đương; 1.650 chi đoàn ấp, khu phố.

         – Số lượng đoàn viên: 38.495 người(Tính đến 15/10/2017). Số Hội viên: 30.570 người (Theo Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2016)

Minh Tiến