Đáp án cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử địa phương và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 qua mạng internet năm 2018 – Tuần 1

ĐÁP ÁN TUẦN 1

Câu 1: Bạn hãy cho biết, Tây Ninh thuộc khu vực nào?

A.Tây nam bộ

B.Tây nguyên

C.Đông nam bộ

D.Duyên hải Nam Trung bộ

Đáp án: C

Câu 2: Hiện nay trên toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu dân tộc?

A.21                             B.22                             C. 23                          D.24

Đáp án: B

Câu 3: Bí thư Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 1991-1995) là ai?

A.Đồng chí Ngyễn Thị Minh

B.Đồng chí Hồ Thanh Tuyên

C.Đồng chí Trịnh Văn Lâu

D.Đồng chí Nguyễn Văn Rốp

Đáp án: D

Câu 4: Kế hoạch số 352-KH/TĐTN-BTG ngày 9/6/2017 của Ban

Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày

30/10/2016, trong đó phải ngăn ngừa suy thoái, tự kiểm điểm định kỳ

trên cơ sở mấy biểu hiện suy thoái của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn đã

được nêu ra?

A.7

B.8

C.9

D.10

Đáp án: D

Câu 5: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ đề ra? (văn kiện ĐH trang 52-65)

A.5

B.6

C.7

D.8

Đáp án: C

Câu 6: Bạn hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 là gì?

A.Tuổi trẻ Tây Ninh sáng tạo, xung kích, tri thức, bản lĩnh.

B.Tuổi trẻ Tây Ninh gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tao, hội nhập, phát triển.

C.Tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

D.Tuổi trẻ Tây Ninh đoàn kết, năng động, xung kích, phát triển.

Đáp án: D

Câu 7: Bạn hãy cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của bao nhiêu Đại biểu?

A.1000 Đại biểu

B.999 Đại biểu

C.998 Đại biểu

D.997 Đại biểu

Đáp án: B

Câu 8: Bạn hãy cho biết chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề Đại hội là gì?

A.Nâng cao trình độ lý luận chính trị; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát  huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

B.Đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh.

C.Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy  thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

D.Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, trình độ lý luận chính trị; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: B

Câu 9: Bạn hãy cho biết, Đại hội Đoàn lần thứ XI, Trung ương Đoàn đã đề ra bao nhiêu nội dung hành động trong lĩnh vực công tác giáo dục?

A.10 nội dung

B.11 nội dung

C.12 nội dung

D.13 nội dung

Đáp án: B

Câu 10: Bạn hãy cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra chỉ tiêu trồng bao nhiêu cây xanh?

A.50 triệu cây xanh

B.40 triệu cây xanh

C.30 triệu cây xanh

D.20 triệu cây xanh

Đáp án: C