Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”

KẾ HOẠCH CUỘC THI “Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”

THỂ LỆ CUỘC THI “Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”

CV 606 CỦA TỈNH ĐOÀN TUYÊN TRUYỀN CỔNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO