Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”

Cuộc thi do Trung Ương Đoàn tổ chức
“Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I”


Công văn triển khai của Tỉnh đoàn
CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I”