Cuộc thi viết “Đọc sách, báo, tạp chí của Đảng lần thứ 2 – năm 2019”

Link download: Kế hoạch số 86 của BTG Tỉnh ủy.