Cuộc thi “Hiến kế tham gia xây dựng Nông thôn mới” năm 2018

Vào link phía dưới:
“HIẾN KẾ THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” NĂM 2018