Giáo dục – truyền thống

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên năm 2018

     Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an tỉnh về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn; thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng CSVN”. Ngày 08.3.2018 Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu học tập,…Xem thêm