Báo cáo: Hoạt động công tác Đảng tháng 3/2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2018

 

Tải báo cáo tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1ofYXZmy_XWMDXiYJf7C1VE8OcyRwDNFN