Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh kiểm tra chuyên đề năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, khảo sát công tác Đoàn, Hội 06 tháng và kết hợp kiểm tra chuyên đề năm 2018, từ ngày 18/6 – 28/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức khảo sát công tác Đoàn, Hội 06 tháng đầu năm và kiểm tra chuyên đề công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ, công tác quản lý đoàn viên, hội viên đối với một số đơn vị trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc với các đơn vị

     Theo đó, đã thành lập 03 đoàn kiểm tra chuyên đề do các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ các ban, văn phòng phụ trách đơn vị được kiểm tra. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 06 đơn vị, trong đó có 04 đơn vị huyện đoàn và 01 đơn vị Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

     Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành đi thực tế tại 03 cơ sở đoàn trực thuộc mỗi đơn vị trên, đồng thời tiến hành trao đổi, hướng dẫn thêm các nội dung liên quan đến công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ, công tác quản lý đoàn viên, hội viên; việc sinh hoạt chi đoàn; việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên tại các chi đoàn.

     Đoàn kiểm tra đã được nghe ý kiến trao đổi của các đơn vị, do đội ngũ Phó Bí thư các xã, thị trấn thường xuyên thay đổi (thậm chí có nơi thường xuyên thay đổi Bí thư xã đoàn), người mới không có kinh nghiệm nên công tác tham mưu cho đồng chí Bí thư về quản lý hồ sơ sổ sách, quản lý đoàn viên, hội viên còn yếu, chưa rõ ràng, cập nhật không thường xuyên; việc lưu trữ sổ đoàn chưa tốt; công tác cấp phát thẻ đoàn viên chưa kịp thời.

     Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, các đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn rà soát lại các trường hợp thất lạc sổ đoàn viên, thẻ đoàn viên để khôi phục hồ sơ theo quy định, định kỳ 06 tháng, năm kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ; công tác quản lý đoàn viên, hội viên đối với cấp cơ sở, thường xuyên hỗ trợ, củng cố các cơ sở đoàn thực hiện chưa tốt công tác tổ chức xây dựng Đoàn; chỉ đạo các đơn vị bổ sung các tiêu chí đánh giá các chi đoàn trực thuộc, tiêu chí đánh giá đoàn viên một cách cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

     Hoạt động kiểm tra chuyên đề là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn trong toàn tỉnh, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị. Trong thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề kết hợp thực hiện chủ trương 1+2 nhằm nắm chắc hơn tình hình thực tế và có hướng chỉ đạo hiệu quả hơn.

Đoàn Hồng